European Year of Cultural Heritage

Application form

WNIOSEK O PATRONAT ERDK 2018:

Uwaga: Informacje zawarte we wniosku mogą być wykorzystane do monitorowania i ewaluacji ERDK 2018. Tym samym wszystkie informacje zawarte poniżej, poza danymi osobowymi, mogą zostać upublicznione.

INFORMACJE O WNIOSKODAWCY:

Proszę uzupełnić następujące dane:

Zakres działań:

INFORMACJE O DZIAŁANIU KTÓRE MA BYĆ OBJĘTE PATRONATEM ERDK 2018:

Typ działalności (można zaznaczyć kilka kategorii):

Główne grupy docelowe (można zaznaczyć kilka kategorii):

Skrócony opis działania na potrzeby strony internetowej (nie więcej niż 50 słów):

Czy działanie ma charakter cykliczny, odbywa się po raz pierwszy, jest jednorazowe, zostało stworzone na potrzeby ERDK 2018?(Uwaga: Odpowiedź niezbędna do celów statystycznych i nie wpływa na decyzję o przyznaniu patronatu)

Który z celów ERDK 2018 jest realizowany przez Pani/Pana działanie? Proszę zaznaczyć cele ogólne i szczegółowe.

Cele ogólne:

Cele szczegółowe:

Obszar działania:

Partnerzy zaangażowani w organizację działania:

Daty działania:

Spodziewana liczba odbiorców

Czy finansowanie działania zostało już zapewnione?

OSOBA KONTAKTOWA:

Proszę uzupełnić następujące dane:

Czy wyraża Pani/Pan zgodę na upublicznienie danych osobowych?